- سازمان بسیج جامعه پزشکی تهران بزرگ - http://mmst.ir -

بازدید از مرکز غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی