کد خبر: 1735

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۴/۰۹ - ۹:۲۴

ویزیت رایگان طرح شهید رهنمون کانون بسیج جامعه پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران

نام گروه جهادی: شهید خلیل آریافر ۲ نام تخصص اعضاء گروه جهادی: خانم دکتر منیره مجدی(پزشک عمومی) خانم پروین تترپور(کارشناس ارشد پرستاری)خانم ناهید دیناروند(کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)خانم کبری مافی(کارشناس ارشد بهداشت محیط) ۳ تاریخ اعزام:۳۰/۳/۹۷ ۴ مکان اعزام: یافت آباد- بعد از میدان معلم شهرک طالقانی خیابان شهید سعادتی- مسجد موسی بن جعفر(ع) پایگاه شهید […]

نام گروه جهادی: شهید خلیل آریافر
۲ نام تخصص اعضاء گروه جهادی: خانم دکتر منیره مجدی(پزشک عمومی) خانم پروین تترپور(کارشناس ارشد پرستاری)خانم ناهید دیناروند(کارشناس ارشد روانشناسی بالینی)خانم کبری مافی(کارشناس ارشد بهداشت محیط)
۳ تاریخ اعزام:۳۰/۳/۹۷
۴ مکان اعزام: یافت آباد- بعد از میدان معلم شهرک طالقانی خیابان شهید سعادتی- مسجد موسی بن جعفر(ع) پایگاه شهید مطهری
۵ مشکلات عمده موجود محله مورد خدمت:
۶ تعداد وزیت های عمومی:۵۳ نفر
۷ تعداد خدمات مشاوره ای:۱۰ نفر
۸ تعداد خدمات پرستاری و مراقبتی:۵۳ نفر
۹ موضوع آموزش های پیشگیری و بهداشتی :۶۳ نفر
۱۰ تعداد بروشور یا پمفلت توزیع شده:۰
۱۱ تعداد ارجاعات به مراکز درمانی و بیمارستانها:   ۱ نفر                  محل ارجاع:
۱۲ تعداد کل وزیتهای انجام شده:۱۸۰ نفر
ارسال دیدگاه